search Audio - ISKCON desire tree
Home / ISKCON Swamis / ISKCON Swamis - D to P / His Holiness Haladhar Swami / Oriya Lectures / Srimad Bhagavatam /
play all
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Amara lakhya ei jagataru baharijiba-Damodar Masa-02 - 2020-11-01 Odia
29.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Bisudha bhakti hrudayare abirbhava hue-Damodar Masa-03 - 2020-11-02 Odia
30.11 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa-04 - 2021-11-03 Odia
25.62 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa-05 - 2020-11-04 Odia
25.8 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa-Mayara danda bhagabananka adaku nie - 2020-11-13
28.79 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Katha-07 - 2021-11-05 Odia
27.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Katha - 2020-11-03
25.62 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Ananya bhaba bhaktara ekamatra dharma - 2020-11-24
24.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Aprakruta bastuku mapiba gyana amara nahin - 2020-11-23
29.64 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Bhagabananku bhala na paile tanku bujhi heba nahin - 2020-12-19
29.53 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Bhagabanka pain parisrama karibaku heba - 2020-11-19
26.21 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Bharasa Guru Krsnanka upare byaktibisesa upare nuhen - 2020-11-27
27.28 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Bhoga Dharmaru birati heba kipari - 2020-11-15
33.7 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Bisaya abista mana sarbada dukha pae - 2020-11-30
30.63 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Jibara swatantra bicar sarbada bhul - 2020-11-21
26.21 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Jiva ra abhiman rupaka bhagavat seva - 2020-11-17
26.42 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Krupa Upadesa madhyamare ase - 2020-11-29
33.58 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Premara artha Krsna sukha - 2020-11-10
30.11 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Purba sukrutiru biswasa drdha hue - 2020-11-12
31.25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Sadhu cihniba kipari - 2020-11-14
32.66 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Sadhunka abhisapa eka asribada ate - 2020-11-25
30.28 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Saralata nasta hele sandeha ase - 2020-11-11
27.19 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special-Sastra O Sadhunka kruparu gyana labha hue - 2020-11-28
1.18 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Special Amara buddhi simita, kebala grahana karibaku padiba - 2020-11-06
26.34 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Masa Speciall Atmara adhyasa - 2020-11-26
29.25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Special-Bhaktra karana bhakti - 2020-11-08
28.48 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Special Danda pain ei sarira milichi - 2020-11-07
30.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodar Vrata Katha bhagabaniu paibaku hele jasoda matanka anusarana karibaku heba - 2020-10-31
32.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Damodara Special-Bhajan pain bhajan chadibaku padiba - 2020-11-09
31.54 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-09 Oriya - Seva dwara Bhagaban jibara kamanaru bancanti - 2020-12-17
35.66 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-16 Oriya - Atma Dharma Jagrata Kariba - 2020-03-17
14.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-16 Oriya - Mahamaya sakti ru taribara patha - 2020-04-06
22.2 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-18 Oriya - Amara budhi kebala guru krushnanku anukarana kariba - 2020-03-20
17.75 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-18 Oriya - Bhagavananku paibaku hele niskincana hrudaya darkar - 2020-03-23
19.56 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-18 Oriya - Krushna khusi hele tuma hrdayare subha basana udita heba - 2020-03-22
16.07 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-18 Oriya - Manaba janmare Krushnanka pain lalasa - 2020-03-01
24.04 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-18 Oriya - Vrndavanare Krushnaka lila khela - 2020-03-02
25.36 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-19 Oriya - Bhagabananka krupa valaya - 2020-03-26
19.79 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-19 Oriya - Bhakta pain bipada o dukha eka anjana ate - 2020-03-24
25.45 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-19 Oriya - Samasta rogara udbhava stala ei KAPATATA - 2020-03-18
17.17 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-19 Oriya - Saranagati dvara bipadaku katiba - 2020-03-27
22.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Bhakti yogara anubhava eka akuha patha - 2020-04-07
23.43 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Gurunka karya sisyanka dosa sodhana kariba - 2020-04-13
22.9 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Gurunka krupa snigdha sisya upare samcarita hue - 2020-04-08
28.83 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Hari bhakti re sobha vardhana hue - 2020-04-01
18.63 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Jadananda o Paramananda - 2020-03-29
14.28 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Jetebele gambhira heba prabhunka krupa drsti padiba - 2020-04-16
23.1 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - jie jete bada heba sie sete sahya kariba - 2020-04-04
26.59 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Krushna cetana artha banchiki mariba - 2020-04-12
24.7 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Mahaprabhunka dharare sahajia ra sthana nahin - 2020-04-05
27.12 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Manara cancyalata dosa o Nirguna Krupa - 2020-04-15
24.76 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Nija dosa pratiyamana heba bhajanara phala manah sikhya - 2020-04-15
23.71 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Nija eccha dwara paricalita hele jiva maya kabalita hue - 2020-04-09
25.58 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Niskincana ama jivananra sobha ate - 2020-04-19
25.96 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Sabu gyanara parisamapti dasya abhimana - 2020-04-14
31.93 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Samagra Biswa Kalacakrare pesi heuchanti - 2020-03-30
25.12 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Saranagati eka sahaja O sarala patha - 2020-04-18
23.19 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Swarthaparata re tume Bhagavananku santusta karipariba nahin - 2020-03-31
19.37 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Swatantrata tyaga kale krupa milipariba - 2020-04-17
5.06 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Tattva re sthira na hele krushnanka upare mamata rahiba nahin - 2020-04-10
24.1 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-20 Oriya - Tattva Vastuku janile mana sthira hue - 2020-04-03
23.02 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Amara saranagati o bhagabat biswasa jete kamiba sete udbighna badhijiba - 2020-05-04
29.54 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Bhagabananka rupa guna lila re matta heba - 2020-04-21
24.53 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Bhagabankara bhajan kirtan anta karanaru heba ucit - 2020-05-14
18.54 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Bhakti ra aarambha hue sambandha jnana pare - 2020-05-21
19.49 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Hari bhaktire kebala Sukha milipariba - 2020-04-25
25.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Haribhakti sevare pratyeka jinisara mulya amulya ate - 2020-04-26
23.83 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Jada bhumikare rahi cinmaya saktira anwesana - 2020-04-28
25.34 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Jiba guru gata prana na hele priti tattva bujhi pariba nahin - 2020-05-23
21.87 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Krushna sukha vancha hi Adhokhyaja gyana ate - 2020-04-22
25.72 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Krushnanka seba re nijaku bhuliba - 2020-05-25
25.65 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Krushnanka seba re pritira jagrata - 2020-05-18
16.84 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Krushnankara prasannata hin sabu anrtha dura hebara upaya - 2020-05-01
19.95 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Krushnanku paibaku hele nijaku bhulibaku padiba - 2020-04-20
26.31 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Lakhya lakhya anartha jukta nama kariba apekhya baigana gachare pani deba bhala - 2020-05-13
21.29 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Mahat caranasraya-Bhakti jivana ra muladua - 2020-05-24
30.77 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Mana kahinki bhagabananku cinta kari paru nahin - 2020-05-15
19.38 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Phata Kapala O Joda Kapala - 2020-05-11
27.14 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Prakrta budhi dwara cinmaya bastu ku bujhi hue na - 2020-05-22
25.81 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Saranagata hoi sadhu gurunka adesa palana eka matra rasta - 2020-04-24
27.98 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-21 Oriya - Sebara daitwa rahile jane gambhira hoipariba - 2020-05-05
21.32 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Adhyatmika sukruti kipari arjan kariba - 2020-06-17
33.76 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Amara Buddhi kevala acarya mananku anusarana kariba - 2020-06-11
29.83 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Amara samagra jibana Acarya nista o Guru nista heba darkar - 2020-06-08
33.33 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Antakarana dosaku prakata kariba pain due jananka sahajya darkar - 2020-06-26
27.95 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Bhagaban krpa kari deha dharmara nibruti sikhya deuchanti - 2020-05-30
32.3 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Bimala sukha prapti ra upaya - 2020-06-05
29.43 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Budhi purbaka saralata kapatatara anya eka nama - 2020-06-18
28.45 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Guru Krishna ka sahita pratykha sambandha drdha hele bhakti jajana sahaja hue - 2020-06-03
34.72 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Guru Krishnanka pain Pracura niskapata seva na kale Bhajana heba nahin - 2020-06-10
33.19 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Gurunka samsara madhye prabesa na kale RadhaKrishna Lila bujhi huena - 2020-06-02
27.27 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Jada jagata o golaka vrindavana re hasya parihasya ra parthakya - 2020-06-01
27.52 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Jahara kamana jete prabala kapatata sete prabala - 2020-06-14
33.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Jiba ra bhoga lalasa dukha ra karana ate - 2020-05-27
31.36 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Jiba ra kama O bhagavat prema vaicitrya - 2020-05-28
32.2 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Kamana O Bhabana suddha na hebara karana - 2020-06-24
32.5 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Karna lampatya o sravana paddhati - 2020-06-20
28.81 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Krushnanku sukha pradan kariba sadhunka sampatti - 2020-06-16
36.88 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Mayadevinka niskapata Kripa - 2020-06-07
30.91 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Prema bina saranagati sambhaba nuha - 2020-06-25
31.96 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Sadhunka bakyaku biswasa kale sarala antakarana asiba - 2020-06-22
31.52 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Sadhusanga kari tanka upare viswasa haraiba eka mahan durbalata - 2020-06-28
27.17 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Samskar O Acarya mananka jiba prati daya - 2020-06-19
30.2 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Saranagati ra sarala sangya krsnanka upare nirbharata - 2020-06-12
25.88 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Saranagati ru hin saralata paripakwa hue - 2020-06-15
39.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Saranagati virodha bicaradhara evam tahara nirakarana - 2020-06-23
34.35 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Sthula budhire Dharmara sukhma rahasya ku bujha jaena - 2020-06-13
33.16 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Swabhabika bhajan stara prapti ra upaya - 2020-06-06
31.45 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-22 Oriya - Vrata va sanklapa bina bhakti jivanare agrasara kastakara ate - 2020-05-31
29.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Adhyatmikatare budhi kharca karajaena kebala grahana karajae - 2020-08-23
32.21 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Akrutagyan hrudayare bhakti heba nahin - 2020-08-09
28.44 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Amara jojona kebala paramatmanka upare nirbhara - 2020-08-22
28 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Anartha jukta abastha anartha mukta abastha - 2020-07-27
34.48 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Aprakruta stiti paibaku hele sudha bhaktanka caranasrya darkar - 2020-08-24
28.78 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhagabananka pakhaku jibaku hele mahatama stitiku jibaku heba - 2020-07-22
30.2 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhagabananka sakhyat seva pain hrudaya lalasa - 2020-08-08
28.22 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhagavata Janma rahasya tattva O sabda bramha - 2020-09-02 Odia
31.86 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhaktihinankara bahya acarana manorama ate - 2020-07-23
20.65 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhaktira sakhyat anubhavara phala guru vaisnavanka kruparu ase - 2020-07-25
32.47 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhaktiyoga eka bhava joga jantrabat nuhen - 2020-08-29
26.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Bhanana ra tibrataku badhaibaku padiba - 2020-08-15
22.25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Gatanugatika panthare bhakti karajae na - 2020-08-21
32.97 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Gurunka seva hin Srimati seva Radha Tattva Guru Tattva - 2020-08-27
27.75 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - It is not possible to attract Krishna by nature - 2020-07-16
26.41 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Jane jibara samasta daitwa bhagaban neichanti - 2020-07-26
34.55 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Jane thik bhavare bhajana karuchi kipari janiba - 2020-07-28
25.82 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Krsnabhakta bhogi nuhen ki tyagi nuhen se segi - 2020-08-10
27.89 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Krupa bina hrudayare cancalyata guna rahiba - 2021-09-03 Odia
32.04 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Krushna bhajanara sakti guru darsanaru ase - 2020-09-01 Odia
23.08 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Nija iccha ku karyakari kariba artha Krsnanka tharu bahu durare rahib - 2020-08-14
25.23 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Sadhu gurunka prati biswasa nahele karma phala atakila - 2020-08-18
23.25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Sadhuangara prakruta artha o tara phala - 2020-08-17
27.04 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Sudha bhaktanka nikatrare sampurna biswasa sthapana - 2020-08-28
27.63 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Sukruti O seva balare tattva bastu jani heba - 2020-07-24
27.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Tume manaku mana seva kari bhagabananku khusi kari pariba nahin - 2020-08-16
30.74 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-23 Oriya - Vamana Devanka Abirbhava Katha Kirtan - 2020-08-30
30.28 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Acaryanka vani amaku saranagatire sahajya kare - 2020-10-09
23.94 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Bhagabananka prati jahara bharasa kam tahara samsara prati bhaya adhika - 2020-10-17
26.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Bhagabananka sukha bidhana o sarala biswasa - 2020-10-14
23.18 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Bhagabanku bhakti kariba prakruta bramhanata - 2020-10-08
24.91 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Bhaktara santustare bhagabananka santusta - 2020-10-12
27.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Bhakti jajanare sandeha o sankalpa - 2020-10-10
25.82 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Bhaktira duiti bhava bhairanga o antaranga - 2020-10-06
24.3 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Gamhira bhavare niskapata seva kari sukruti arjana kara - 2020-10-07
4.16 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Guna O Karmara Prabhava Varnasrama dharma - 2020-10-04 Odia
30.2 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Jahara sadhu sastra upare biswasa tahara bhoutika jojona nahin - 2020-10-15
24.25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Jibara swatantrata ra sathik byabahara - 2020-10-11
23.25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Karma Tattva O Rahasya - 2020-10-01 Odia
29.5 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Krsna Premara artha kalankimukta jibana - 2020-10-13
25.78 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Parampara ra bala darkar - 2020-10-02 Odia
27.69 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-24 Oriya - Prabhunku nijara kariba O karma bakhya - 2021-10-03 Odia
26.77 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Abhimana anarthara karana o Guru nista - 2020-10-22
28.01 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Abhimana dwara bhagavat aradhana huena - 2020-10-24
29.46 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Adhikara nirnaya O Upadhi mukta - 2020-12-15
24.16 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Bhakta manara abhimana bhagabananku pida dayaka - 2020-12-22
25.26 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Bhakta ra bhojana niyama - 2020-12-27
34.76 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Bhoutika jogyata bhakti yoga re patanara karana hoipare - 2020-10-20
29.32 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Dharma pathare kalahara lakhyana Pratistha - 2020-10-23
23.72 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Ei jagatara pujatva bhavanaku kebe manerakhiba ucit nuhen - 2020-10-21
29.56 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Guru Krsnanka prati drdha biswasa dwara Krsna basa huanti - 2020-10-30
30.21 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Guru Vaisnavanka nikatare upadhi rahita seva - 2020-10-19
27.28 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Jibanara samasta samasyara samadhanara ekamatra upaya - 2020-12-18
24.65 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Jibara Abhimana - 2020-12-21
26.62 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Jibara swabhabiki bastu kichi nahin - 2020-12-20
27.39 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Sabdabramha atma cetanaku jagrata karae - 2020-10-26
27.31 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Sadhana bhajanara prana hela antakarana suddhi - 2020-12-16
27.84 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Sadhunka asrayare Suddha Naam - 2020-12-24
26.56 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Sadhunka prati prakruta asakti hin Sadhu Sanga - 2020-10-28
33.54 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Samsarare amaku asati nari bhali rahibaku padiba - 2020-10-25
25.12 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Sandeha bhaktira agragatire badhaka - 2020-10-29
34.84 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Siddhi prapti hele cinmaya vastu atma prakas huanti - 2020-10-18
26.88 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-25 Oriya - Tini Paramatma bistarara sahajya prapti - 2020-12-26
29.55 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Acarya paramparare nijara mahatvaku kehi pradhanya dianti nahin - 2021-01-13
22.76 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Acaryanka vani hin jivara hrudayare paribartan anipariba - 2021-01-09
27.75 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Anarthajukta abasthare kehi raganuga bhakti kariparibe nahin - 2020-12-28
29.04 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Antaranga Sadhu Sanga O Anartha Nibruti - 2020-12-31
37.46 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Bhaktara asahayara karana O tara samadhanara sutra - 2021-01-22
25.44 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Bhaktira sarala rasta - 2021-01-19
28.96 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Gurunku Prasanna karibaku hele prathame tankara swabhava janiba - 2021-01-16
27.81 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Jetebele ama mana nirmala heba setebele sabhukichi sambhaba - 2021-01-21
25.94 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Jeun mane acarya nista tankara sandeha nahin - 2021-01-15
26.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Jibara kala O karma anusare bhoga - 2021-01-18
23.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Jibara Roga - 2021-01-12
23.03 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Jie sarbada dukhare rahuchi sie bhkata hoipariba nahin - 2021-01-06 Odia
27.31 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Krsnanka rupa madhuryare Jibara dukha harana - 2021-01-03 Odia
28.21 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Mayavadi mane kahinki Aparadhi - 2020-12-29
29.86 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Premara nidarsana hela sabukichi Krsnanka sebare niyojita kariba - 2021-01-04 Odia
28.94 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-26 Oriya - Sastra Ra Sar Bastu Prema - 2021-01-02
28.43 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Adhyatmika Bala Gurunka nirdesh palanaru ase - 2021-01-27
24.15 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Advaita Acarya Abhirbhava Tithi - 2021-02-19
29.89 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Anugatyare Krsnanka Prasannata hue sandeha O samalocanare nuhen - 2021-03-01 Odia
24.34 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhagaban jahaku grahana karibe taku yantrabat paricalana karibe - 2020-02-08
27.55 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhagabanaku saranagati re samasta runa mukta - 2021-02-27
28.77 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhagabananka Krupara Srimurtee nku abiswasa Jivara bada khyati - 2021-02-11
29.99 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhagabananka Prasannata - 2021-03-21
16.75 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhagavat krupa ama jibanara apariharya anga - 2021-02-12
24.18 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhaktara Dukha - 2021-03-02
23.93 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Bhaktra antarika bhavana suddhikarana darkar - 2021-01-23
26.98 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Eka Baddha Jiva tara dosa ku guna boli bhabe - 2021-02-06 Odia
24.8 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Gambhirata O Prajatnasilata bhavaku suddha kare Odia - 2021-02-18
26.01 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Guru Vaisnavanka Krupa bhaktira anubabha diye - 2021-01-28
26.89 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Gurunkara tadanare sisya ra sodhana hue - 2021-02-01 Odia
26.81 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Jivara Adhikara Nirnaya - 2021-02-17
25.63 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Kapatata rahile Bhagaban ama nikatare prakasita hebe nahin - 2021-02-13
29.6 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Nijara bhul sudhariba-adhyatmika margara pragati - 2021-03-16
27.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Paniku bandhei olata digare chadibaa - 2021-03-17
28.74 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Sadhu Sangara artha Sadhunka antara bhavaku bujhiba - 2021-02-09
25 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Sadhunka anugatyare na rahile mantra phala pradana kare nahin - 2021-02-28
27.74 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Sadhunka nikatare kapatata sarbanasara karana - 2021-02-10
32.68 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Sakhyat Sambandha Prarthana O Hrudaya lalasa - 2021-02-26
25.51 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Sravana Kirtana Dwara amara bhavaku paribartana karajae - 2021-01-29
24.29 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-27 Oriya - Swarup sthiti re abastana kale bhagavat tattva bujhi hue - 2021-02-05 Odia
25.85 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Acaryanka nikatare caroti dosa na thae - 2021-03-22
22.47 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Acaryanka vakyare cari dosa na thae - 2021-03-22
22.41 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Bhagabanaku bhala paiba jibara hrudayare jagrata heba ucit - 2021-04-03
24.18 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Bhagabananaka Rasalila sunibara Adhikari - 2021-04-06
26.96 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Bhagabananka samasta lila kebala Prema ate - 2021-03-23
26.09 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Mana bhitare sarvada Guru Gouranga O tankara seva rahiba ucit - 2020-03-29
25.47 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Maya grasa kale Jiva swatantrata hoijae - 2021-04-05
23.84 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Mayavadi nka Krsna seva seva nuhen - 2021-04-04
22.87 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Prabhu mo hrudaya bhitare achanti-bhaktara ei bhavana sarbada rahiba ucit - 2021-04-02
21.31 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-28 Oriya - Sastra Krpa dwara sabhukichi prakasita hue - 2021-03-30
20.32 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Acintya saktiku grahana nakale nairasya bhava srusti hue - 2021-04-28
28.05 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Ahankara byaktiku karmare lagae bhaktara swada bhagabananka seva - 2021-04-15
33.8 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Ama pain Acarya mane prema dhariki asichanti - 2021-04-30
29.38 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Byabaharika O Paramarthika sthiti - 2021-04-25
29.43 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Guru Krsnanka nikatare nijaku bali pakeibaku padba - 2021-04-14
33.57 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Gurunka krupa hele acintya bastu re biswasa ase - 2021-04-27
33.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Indriya ra jada bruti ru cinmaya bruti ku paribartana kariba - 2021-04-24
32.26 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Jibara Ahankara ru Karama tattva O sarira tattva - 2021-04-16
31.69 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Jibara Kama Prema O Bhojana Niyama - 2021-04-29
34.42 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Kama O Prema ra sadrusyata - 2021-04-08 Odia
20.56 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Mayara bruti ebam Jibara bhogya vastu O sebya vastu - 2021-04-23
28.12 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Paramarthika patha eka anubhaba ate jukti O gyanara patha nuhen - 2021-04-10
25.16 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Sadhu jivana eka sarira biruddha karma - 2021-04-26
35.08 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Oriya - Veda janmaru mrityu parjyanta srunkhalita kare - 2021-04-09
24.59 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-33 Telugu - Krsna kebala suddha bhakta prati akarsita hunati - 2021-04-07
23.39 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Acaryanka Swanubhava hin Pramana - 2021-05-23
31.53 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Ajnyanusarana bhaktira sabutharu bada anga - 2021-05-09
24.72 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Anugatya bina mana kebe baliyan heba nahin - 2021-05-05
22.9 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Anugatya nahin mane Bhakti o samarpana bhava asiba nahin - 2021-05-08
24.34 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Apradhara mula Karana O Prathana ra patha - 2021-05-07
25.6 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Bhagabananka sukha bina ame kadapi sukhare rahi pariba nahin - 2021-05-19
30.02 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Bhakta asraya sudrdha hele swabhabiki bhagaban amaku grahana karibe - 2021-05-14
26.72 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Bhakti yoga re bhagabanaka krupa svanubhavaru ase sambandha gyana - 2021-05-11
24.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Bhoutika dosa gunara samadhana kichi nahin - 2021-05-20
31.59 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Boga yukta Tyaga yukta Seva yukta Bhakti O Maya Prekhyatmika Sakti - 2021-05-22
24.49 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Guna yukta buddhiku binasa kariba - 2021-05-21
26.58 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Gurbanugatyare seba hin prakruta braja vasa - 2021-05-16
22.88 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Guru samsara re anugatya seva chanda anya sabhu nirarthaka - 2021-05-15
26.89 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Hrudaya sarala nahele jibanare sabhu kichi kasta hoijae - 2021-05-04
22.23 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Jiba nija tattva jani mayaku dureiba - 2021-05-05
28.84 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Jibara bahirmukha O antarmukha dasa - 2021-05-12
28.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Kahiniki Asraya tattva Gurudeva bhangabanaka tharu bada - 20221-05-13
26.49 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Kapatara asraya artha bhakti vruti nasta - 2021-05-17
26.22 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Sadhana sahita Goura bhaktanka saranagati jibaa - 2021-05-02
24.18 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Sadhu ra stara o Aparadha Vicara - 2021-05-06
28.73 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Sakhyat Bhakti prathame samarpana hua tapare anga sadhana kara - 2021-05-18
23.15 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-34 Oriya - Sastra gyana apekhya guru agyan sada balaban - 2021-05-01
30.5 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10-64-23 Oriya - Seba Suddha manare hele bhagavat prapti sahaja - 2022-06-20
37.06 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - 2020-07-11
23.94 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Establishing strong faith in Guru Krishna - 2020-07-08
26.61 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Guru Krsnanka seva re banciba - 2020-07-09
28.1 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - How to end the misery of life - 2020-07-07
29.09 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - How to wake up and give up on yourself - 2020-07-19
31.26 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Jada abaranaru mukta - 2020-03-29
13.24 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Krishna chetana is the supreme benefactor - 2020-07-10
29.29 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - One cannot perform devotion unless one is above anger and enmity - 2020-07-15
32.49 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Only the grace of the Guru Acharya is needed - 2020-07-13
29.5 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Sudha bhaktankara krupare amara samskara badaliba - 2020-07-21
25.5 MB · MP3
Haladhar Sw SB 10 Oriya - Without devotion all virtues are worthless - 2020-07-20
30.54 MB · MP3

Subscribe For Daily Updates:

Watch HARE KRSNA TV on harekrsnatv.com

For Srimad Bhagavatam classes, please visit - srimadbhagavatamclass.com
For Bhagavad Gita classes, please visit - bhagavadgitaclass.com
You can also visit us on - soundcloud.com

This is a FREE website.About 8-9000 devotees visit this site daily. An average of 10,000+ files are downloaded daily. Presently,we have nearly 300,000 audio files on our server. And all these are available for free download.

Our sole objective is to assist devotees in their Krishna consciousness.However, it does require resources for us to do so. Our cost of just maintaining this online library is Rs. 5,00,000 (USD 7500) per year.We earnestly request you make a monetary contribution to this noble cause. 

Please Click Here to Donate or write to vaishnavasevadasa@gmail.com